BÄTTRE BOENDE
INTEGRITETSPOLICY

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara din integritet och dina rättigheter.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, dvs vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Bakgrund

Vi behandlar personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs.


Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter när de behövs för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och lag och för att säkerställa att vi erbjuder och anpassar våra tjänster utifrån våra kunders behov och önskemål. Vi behandlar även person och kontaktuppgifter till de leverantörer vi anlitar samt för kontaktpersoner på bolag som är eller kan tänkas bli potentiella kunder. De uppgifter som behandlas är främst namn, telefonnummer, adress, e-post på kontaktpersonen tillsammans med anteckningar och dokument som behövs för att vi ska kunna arbeta, utveckla, marknadsföra vår verksamhet.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som tillhandahålls av uppdragsgivare.
  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
  • Uppgifter som vi får från offentliga register eller sökningar.
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vilken information ger vi till dig?

När vi behandlar dina personuppgifter informerar vi dig vid förfrågan.

  • Hur vi har fått personuppgifterna.
  • Vad vi kommer att använda dem till.
  • Vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen


Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bättre Boende. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet på adressen nedan. Begäran ska vara personligt undertecknad av dig som begär registutdrag. Den ska innehålla namn och personnummer. Utdraget ges till dig inom en månad från det att ansökan kommit in till Bättre Boende.

Till: Personuppgiftsombudet
Bättre Boende
Maltesholmsvägen 138
165 66 Hässelby

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personal och andra personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten och för att lagra och hantera eventuella klagomål.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.


Ansvar

Bättre Boendeär personuppgiftsbiträde, vilket innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och gällande lag. Bättre Boende förbehåller sig rätten att löpande ändra och uppdatera Policyn vid behov. Senast uppdaterad policy tas del av på Bättre Boendes hemsida.

www.battreboende.se